โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-06-11

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้ง พนง.อุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 19 ราย
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเประเมิน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานวิจัย มทร.ล้านนา ตาก ในโอกาสขอข้อมูลการวิจัยด้านพืชสมุนไพร
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการ ลำปาง ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยพืชสมุนไพรและพืชพื้นเมืองล้านนา  เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้และพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์  มทร.ล้านนา ตาก ต่อไป           ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เผยแพร่งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด>>งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา