โลโก้เว็บไซต์ 2019-08-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-08-22

RMUTL-STEAM3: โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าติดตามและให้คำปรึกษาโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสถานการณ์จำลองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกำหนดให้นักเรียนผลิตเครื่องยิงลูกปิงปองให้ตกในบริเวณเป้าหมายที่กำหนด สำหรับสถานการณ์จำลองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา