โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2017-07-12


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มทร.ล้านนา ตาก 2560
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

12ก.ค.60 : ผศ.ประพัฒน์ เชื้่อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประจำปี 2560  เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้กับแรงงานไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม และนำไปสู่การใช้ประโยชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทร... >> อ่านต่อ


ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีหมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีหมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นำเสนอผลการดำเนินงาน น.ส.สุภัทรจิตต์  มะโนสด (หัวหน้าโครงการ) และคณะ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ ดร.อรุณี ยศบุตร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และบุคลากรสถาบั... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าบางพระ
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับ งานอนุรักษ์ปลาเลียหินในจังหวัดน่าน
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ได้ทำการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน หรือ ปลามัน เพื่อการอนุรักษ์และความมั่นคงทางด้านอาหาร ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา