โลโก้เว็บไซต์  โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง แหล่งเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาโดยตลอด จึงจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานเหมือง ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ต. แม่เมาะ จ.ลำปาง และบริษัทเมโทรแมซีนเนอรรี่ จำกัด สาขาลำปาง เพื่อเพิ่มเติมการเรียนรู้ในห้องเรียนในรายวิชาการบริหารเพื่อการเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนการซ่อม การควบคุมการซ่อม ตลอดทั้งการตรวจหาสิ่งปลอมปนในสารหล่อลื่น เพื่อพยากรณ์การซ่อมเครื่องจักร และให้เข้าใจการนำระบบบริหารงานคุณภาพประยุกต์ใช้ในหน่วยงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา