โลโก้เว็บไซต์ สอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 360 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

26 ม.ค. 62 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดำเนินการจัดส่งข้อสอบไปยังสนามสอบที่รับผิดชอบในจังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร วันนี้เป็นการสอบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โดยในช่วงเช้าเป็นการสอบวิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาด้านทักษะภาษาและการสื่อการ ทักษะการคิดและแก้ปัญหา และในช่วงบ่ายเป็นการสอบวิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต และทักษะการจัดการงานอาชีพ ผู้เข้าสอบสามารถดูผลการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 16 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนราธิวาสราชนครินทร์ รวม 30 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยปีการศึกษา 2561 ดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ในระดับ ปวช.3 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ในระดับ ปวส.2

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์, อ.ขวัญชัย เทศฉาย, อ.รุ่ง หมูล้อม, อ.พัชรินทร์ สิลวัตรพงศกุล, อ.วีระพรรณ จันทร์เหลืองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา