โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของครุภัณฑ์ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 990,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาท)

กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tak.rmutl.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-511933 ในวันและเวลา ราชการ 

ดาวน์โหลด >> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน

ดาวน์โหลด >> รายละเอียดครุภัณฑ์สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา