โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมออกรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมออกรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 438 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (28 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ที่สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดตาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ตาก ให้สัมภาษณ์สดในรายการ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน เกี่ยวกับการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018) 2. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาตลอดระยะเวลา 80 ปี จากอดีตสู่ปัจจุบัน นิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา 3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา 4. การแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ระดับมัธยมศึกษา 5. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ลูกทุ่ง 6. การแสดงสินค้า OTOP และกิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรมการทำบุญตักบาตรครบรอบ 80 ปี พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม การประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ และประเพณีคืนสู่เหย้า 80 ปี ราตรีหนองกะโห้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2481 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้" ต่อมาได้รับการพัฒนาและยกฐานะเป็น "โรงเรียนการช่างตาก" "วิทยาลัยเทคนิคตาก" "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา" ตามลำดับ ปี พ.ศ. 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" อันหมายถึง สถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548  ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และได้ผลิตกำลังคนรับใช้สังคม ประเทศชาติ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 80 ปี มีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศาสนา และด้านการบริหารจัดการ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนใน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การบริการสังคมและชุมชนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา