โลโก้เว็บไซต์ ทีมแนะแนวตากรุกประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ทีมแนะแนวตากรุกประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หลักสูตร คณะ/สาขาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ภาพ: พลับพลึง เครือมิ่งมงคล, อ.วันชนะ จูบรรจง, อ.นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา