โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2018-11-22

ทีมแนะแนวตากรุกประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หลักสูตร คณะ/สาขาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ภาพ: พลับพลึง เครือมิ่งมงคล, อ.วันชนะ จูบรรจง, อ.นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา