โลโก้เว็บไซต์ ล้านนา ตาก ร่วมกับ วสท. จัดฝึกอบรมโปรแกรม Visual RC DX2 ในงานวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ล้านนา ตาก ร่วมกับ วสท. จัดฝึกอบรมโปรแกรม Visual RC DX2 ในงานวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (9 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Visual RC DX2 ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยนางสาววรรณิษา จักภิระ ประธานสาขาภาคตะวันตก เปิดประธานเปิดการฝึกอบรม และอาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และวิทยากรคุณกฤษดา รักษากุล ผู้ออกแบบโปรแกรม Visual RC DX2 บรรยายให้ความรู้การใช้งานโปรแกรมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบแผ่นพื้น คาน และเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยแสดงผลลัพธ์ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์โครงสร้าง ความต้องการเหล็กเสริม และการออกแบบการเสริมเหล็กของชิ้นส่วน แผ่นพื้น คาน และเสา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Visual RC DX2 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าใจการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาได้เข้าใจหลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในทางปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนยุ่งยากในการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา