โลโก้เว็บไซต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 721 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่นักศึกษาพบเจอในระหว่างการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางปฏิบัติตนแก่นักศึกษารุ่นน้องที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งต่อไป

ในช่วงบ่าย เป็นนักศึกษาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้นขณะออกฝึกในระยะเวลา 1 ปีการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา