โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับมอบเครืองจักรปลดประจำการจากกรมเจ้าท่า เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รับมอบเครืองจักรปลดประจำการจากกรมเจ้าท่า เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1682 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง หัวหน้าสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก รับมอบบริจาคเครื่องจักรปลดประจำการพร้อมคู่มือการบำรุงรักษาจากสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 กรมเจ้าท่า โดย นายศักดิ์วิทยา วงศ์จา ประเภทรถขุดตักดิน ชนิดขุดตักกลับ (Backhoe)  จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบดังกล่าว ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากสนับสนุนการขนย้ายเครื่องจักรดังกล่าวจากบ้านท่าไม้ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาช่างจักรกลหนัก เพื่อผลิตช่างเทคนิคด้านเครื่องจักรกลหนักสนองความต้องการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 10 ซึ่งขณะนี้มีความต้องการบุคลากรในด้านนี้จำนวนมาก แต่เนื่องจากเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์มีราคาค่อนข้างสูง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ประเภทนี้มีจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปฏิบัติได้อย่างเพียงพอ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 กรมเจ้าท่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ประกอบกับมีเครื่องจักรเก่าที่ปลดประจำการแล้ว จึงอนุเคราะห์บริจาคเครื่องจักรดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชาช่างจักรกลหนักต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา