โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2561 ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันเขตพื้นที่ตาก ประจำปีการศึกษา 2560

โดยคณะกรรมการประเมินดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตัวแทนชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า เพื่อรวบรวมข้อมูล จากนั้นคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและศึกษาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง และทำการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยวาจา ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามให้แก่คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ

ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้
1. ในรอบปีที่ผ่านมาขอชื่นชมที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาทำให้ผลการดำเนินงานหลายภาคส่วนมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
2. มทร.ล้านนา ตาก ควรกำหนดจุดเน้นว่าจะพัฒนาไปในทางใด เพื่อทุกฝ่ายจะได้มีเป้าหมายการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และควรกำหนดสมรรถนะหลักของแต่ละหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เพิ่มขึ้น
3. หลังจากการตรวจประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ผู้บริหารควรจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในแต่ละประเด็นนำมาสรุปผลและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข แล้วนำมากำหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละประเด็นในปีถัดไป นอกจากนั้นควรนำเป้าหมายมากำหนดการออกแบบระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละกิจกรรมมีการประเมินกระบวนการ นำมาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา