โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับผู้แทนเหล่ากาชาดในการเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ต้อนรับผู้แทนเหล่ากาชาดในการเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุมคำพุฒ ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ในการเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

โดยปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 8 คน เป็นนักศึกษาในถิ่นทุรกันดารที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีโอกาสศึกษาตามความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองสืบไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา