โลโก้เว็บไซต์ RMUTL-STEAM3 ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL-STEAM3 ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมทองกวาว มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มีสถานศึกษาเครือข่ายระดับมัธยมและอาชีวศึกษาในจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 โรงเรียนพลูหลวงวิทยาคม โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม โรงเรียนวังประจบวิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และวิทยาลัยเทคนิคตาก กิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประดิษฐ์เครื่องมือขนส่งสิ่งของทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM3

โครงการล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาครูและนักเรียนในภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM3 ได้แก่ S=Science, T=Technology, E=Engineering, A=art, M3=Mathemetic, Management, Marketing โดยการบูรณาการความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของบุคลากรทั้ง 4 คณะ ในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาระดับต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มีคุณภาพต่อไป

ภาพเพิ่มเติม: Facebook งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา