โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา รอบ TCAS1,TCAS2 และรอบรับตรง มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา รอบ TCAS1,TCAS2 และรอบรับตรง มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 667 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา รอบ TCAS1,TCAS2 และรอบรับตรง มทร.ล้านนา วันที่ 15-26 พฤษภาคม 2561 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
09.00 น. - สาขาการจัดการธุรกิจ
09.30 น. - สาขาการตลาด
10.00 น. - สาขาการบัญชี
10.30 น. - สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
11.00 น. - สาขาการท่องเที่ยวและบริการ
11.30 น. - สาขาการบัญชี (เทียบโอน)
12.00 น. - สาขาการจัดการธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคพิเศษ
13.00 น. - สาขาการจัดการธุรกิจ (เทียบโอน)

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
13.30 น. - สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยการเกษตร
14.00 น. - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.30 น. - สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)
09.00 น. - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล และ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
09.30 น. - วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
10.00 น. - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา และ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
10.30 น. - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า และ ค.อ.บ.เครื่องกล
11.00 น. - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) และ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)
11.30 น. - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) ภาคพิเศษ และ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)
13.00 น. - วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน) และ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน)
14.00 น. - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) และ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปวส.)
14.30 น. - สาขาไฟฟ้า และ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
15.00 น. - สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ สาขาช่างยนต์
15.30 น. - สาขาช่างก่อสร้าง และ สาขาช่างโลหะ
16.00 น. - สาขาช่างกลโรงงาน และ สาขาช่างโลหะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา