โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 3: รับตรง มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 3: รับตรง มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 620 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 3: รับตรง มทร.ล้านนา

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 รายงานเวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หลักฐานแสดงผลการศึกษาและแสดงวุฒิของผู้สมัครที่อาจมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น หนังสือรับรอง / สมุดพก / ใบเกรด / ใบ ปพ.1 / ใบ รบ. เป็นต้น ที่รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถของตนเอง (ถ้ามี)

เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบที่ต้องเตรียมเอกสารดังกล่าวไปแสดงในสอบสัมภาษณ์ หากไม่นำเอกสารตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปแสดง จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ และหากไม่ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 จะถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังไม่ได้
 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (A) http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/Announce/An1.pdf
ประกาศรายชื่อสำรองผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (B) เพื่อเลือกหลักสูตรที่มีผู้สมัครไม่ครบตามแผนรับที่ประกาศไว้ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/Announce/An2.pdf

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา