โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2018-05-04

อาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น เรื่อง "การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดลูกมะนาวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์" จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี >> อ่านต่อ


กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 3: รับตรง มทร.ล้านนา
ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 3: รับตรง มทร.ล้านนา วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 รายงานเวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. หลักฐานแสดงผลการศึกษาและแสดงวุฒิของผู้สมัครที่อาจมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น หนังสือรับรอง / สมุดพก / ใบเกรด / ใบ ปพ.1 / ใบ รบ. เป็นต้น ที่รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสำ... >> อ่านต่อ


ปฏิทินสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบพิเศษ
ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ปฏิทินสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ 1: TCAS1 (Portfolio) และรอบ 2: TCAS2 (โควตา) 1. จอห้องพักและจัดทำสัญญาเช่าหอพักนักศึกษาออนไลน์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป     - เว็บไซต์สำหรับจองห้องพัก http://dormitory.tak.rmutl.ac.th/ 2. ชำระเงินค่าบำรุงหอพักผ่านธนาคารกสิกรไทย     - งวดที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561  ... >> อ่านต่อ


ปฏิทินสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS1 (Portfolio) และ TCAS2 (โควตา)
ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ปฏิทินสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ 1: TCAS1 (Portfolio) และรอบ 2: TCAS2 (โควตา) 1. ขึ้นทะเบียนกรอกประวัติออนไลน์ วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2561     - ตรวจสอบรหัสนักศึกษา https://datacenter.rmutl.ac.th/entrance61     - ขึ้นทะเบียนกรอกประวัติในระบบ https://regis.rmutl.ac.th/student/login 2. ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา