โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS1 (Portfolio) และ TCAS2 (โควตา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฏิทินสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS1 (Portfolio) และ TCAS2 (โควตา)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ปฏิทินสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ 1: TCAS1 (Portfolio) และรอบ 2: TCAS2 (โควตา)

1. ขึ้นทะเบียนกรอกประวัติออนไลน์ วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2561
    - ตรวจสอบรหัสนักศึกษา https://datacenter.rmutl.ac.th/entrance61
    - ขึ้นทะเบียนกรอกประวัติในระบบ https://regis.rmutl.ac.th/student/login
2. จอห้องพักและจัดทำสัญญาเช่าหอพักนักศึกษาออนไลน์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
    - เว็บไซต์สำหรับจองห้องพัก http://dormitory.tak.rmutl.ac.th/
3. ชำระเงินค่าบำรุงหอพักผ่านธนาคารกสิกรไทย
    - งวดที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561
    - งวดที่ 2 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2561
4. รายงานตัวเพื่อคัดกรองเข้าหอพัก 
    - วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะนักศึกษารอบ 1: TCAS1 และรอบ 2: TCAS2)
        - เวลา 08.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        - เวลา 13.30 น. คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาตร์ฯ และคณะศิลปกรรมฯ
    - วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะนักศึกษารอบ 3: รับตรง มทร.ล้านนา และรอบพิเศษ)
        - เวลา 08.30 น. ทุกคณะ
5. สอบ Pre-test วิชาคณิตศาตร์ (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์)
    - สอบ Pre-test วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
    - ประกาศคะแนนและแจ้งกลุ่มเรียน วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
6. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 รายงานตัวเวลา 09.00 น.
    - วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะ ปวส.) คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปกรรมฯ
    - วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะ ป.ตรี)
    นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบจะไม่รับรายงานตัว
7. เรียนปรับพื้นฐาน
    - วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกระดับ)
    - วันที่ 11 - 22 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปกรรมฯ
8. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2561
9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และตรวจสุขภาพ รายงานตัวเวลา 08.30 น.
    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
        - วันที่ 16 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาตร์ฯ และคณะศิลปกรรมฯ
        - วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตรวจสุขภาพ
        - วันที่ 17 มิถุนายน 2561 นักศึกษาทุกระดับ
10. กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ (ทุกคน)
11. เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561
        
หมายเหตุ
    เอกสารที่ยื่นในวันรายงานตัว
    1. ใบรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา (ส่วนที่ใช้ยื่นรายงานตัว)
    2. เอกสารชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร (นักศึกษาต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อยในระบบ จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้)
    3. ใบรายงานตัวเพื่อคัดกรองเข้าหอพักจากหอพักนักศึกษา (ยื่นรายงานตัว)
    4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)/ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
    5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
    6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)

    ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
    1. อุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา 500 บาท
    2. อื่นๆ (เช่น เสื้อช็อป) ประมาณ 1,000 บาท
    3. ชุดนักศึกษาหญิง/ชาย มหาวิทยาลัย (จำนวนชุดในวันรายงานตัว)
        - ชุดนักศึกษาหญิง (เสื้อ, กระโปรง) ประมาณ 300 บาท/ชุด
        - ชุดนักศึกษาชาย (เสื้อ, กางเกง) ประมาณ 450 บาท/ชุด

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS1 และ TCAS2 ในรูปแบบไฟล์ .PDF ได้ทาง http://entrance.tak.rmutl.ac.th/download/schedule-tak-tcas1-2.pdf


    


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา