โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Robot รองรับ Thailand 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Robot รองรับ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 998 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมทองกวาว มทร.ล้านนา ตาก ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ดำเนินโครงการโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายใต้การดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ "วิวัฒนาการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Evolution) และ "อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับไทยแลนด์ 4.0" โดย ผศ.ประมูล บัวน้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิวัฒนาการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ หจก.พี.บี.เอ็น.ออโตเมชั่น และช่วงบ่ายเป็นการจำลองการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดย ผศ.จำรัส ทาคำวัง และอาจารย์ไกรสร วงษ์ปู่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรภายนอกที่สนใจ รวมจำนวน 100 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการใช้ระบบการผลิตและระบบจัดเก็บที่เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถนำหลักการที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใช้กับงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และเสริมสร้างระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการใช้ระบบการผลิตและระบบการจัดเก็บที่เป็นระบบอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จึงให้มีศูนย์ระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และยังสามารถรองรับอาจารย์ นักวิจัยหรือบุคคลอื่นที่มีความสนใจในการศึกษาและวิจัยเฉพาะด้าน พร้อมทั้งสามารถให้บริการทางวิชาการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจจากภายนอกได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา