โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 เมษายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมทองกวาว มทร.ล้านนา ตาก ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ในการนี้ ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ได้รายงานถึงโครงการดังกล่าวว่าจัดขึ้นให้แก่บุคลากรผู้รับบริการในทุกพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการเบิกจ่ายและลดปัญหา ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร นางสาวรจนา สายอุตต๊ะ จากสำนักงานคลังจังหวัดตาก และนางฉวีวรรณ ทองกร จากสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ด้านงานคลังและพัสดุ ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยาย อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วิธีปฏิบัติและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการฝึกอบรม รวมถึงค่าวัสดุและค่าจ้างเหมาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา