โลโก้เว็บไซต์ RMUTL English Proficiency Test | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL English Proficiency Test

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

19 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา ตาก จัดการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559 เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา มีนักศึกษาจาก 4 คณะ รวม 690 คน

RMUTL English Proficiency Testออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา