โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลตาก รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ราชมงคลตาก รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 กันยายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กานต์ วิรุณพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ “ระดับดี” ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 "...สู่งานวิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น" จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้อาจารย์กานต์ วิรุณพันธ์ อาจารย์พิบูลย์ เครือคำอ้าย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายกฤษฎา สุขจ่าง นายอนุพงษ์ ธันยชนกกูล นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ยังได้ร่วมนำเสนอบทความ “ภาคบรรยาย”

และอาจารย์กานต์ วิรุณพันธ์ อาจารย์ธนารักษ์ สายเปลี่ยน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวมาริสา หน่อทัพ นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอบทความ “ภาคโปสเตอร์” 

ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สามารถนำงานวิจัย บทความทางวิชาการต่างๆ สร้างงานนวัตกรรมสู่สังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา