โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

18 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ เคลือบวัง  ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศโครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 โดยอาจารย์ทัศนะ ถมทอง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา นำนักศึกษาในโครงการ 194 คน เป็นนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 24 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 14 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 41 คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 คน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 25 คน สาขาวิชาการบัญชี 49 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 คน จากสถานประกอบการทั้งสิ้น 99 แห่ง เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ" โดยคุณพลพันธ์ เลนะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย บริษัท ผาแดงอินดัสทรีส์ จำกัด และนักศึกษาจะได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานในรูปแบบสหกิจ และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ได้รับแนวทางในการฝึกงาน การใช้ชีวิตในช่วงสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศฯ มทร.ล้านนา ตาก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา