โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายภาพหมู่ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ถ่ายภาพหมู่ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมทร.ล้านนา ตาก แสดงความยินดีกับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ ลานพระวิษณุกรรมเจ้า และพิธีการฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา