โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 447 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

14 พฤษภาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โดยการจัดโครงการเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตครูวิชาชีพทีตรงตามความต้องการของตลาด และศึกษาวิชาการด้านอาชีพเพื่อที่จะได้บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครู และความรู้ด้านช่างอุตสาหกรรม ที่ได้เรียนมาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสากรรม(หลักสูตร 5 ปี) ในชั้นปีสุดท้ายที่ออกฝึกภาคสนามในสถาบันเครือข่าย ตามประกาศครุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ เป็นระยะเวลา 1 ปี การปฐมนิเทศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาในขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนเป็นสร้างความเข้าใจเพื่อลดปัญหาในด้านต่างๆออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา