โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับการตรวจสอบความพร้อมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รับการตรวจสอบความพร้อมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับนางสุธีวนัช เดชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก พร้อมคณะ ในการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตจำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 การตรวจสอบเบื้องต้นมีความพร้อมทั้งสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และมีบุคคลากรเพียงพอจะทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบได้ ซึ่งหลังจากได้รับอนุญาตแล้วมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปต่อไป

 

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา