โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพวิชาการงานวิจัยและการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวด้วย ChatGPT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพวิชาการงานวิจัยและการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวด้วย ChatGPT

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มีนาคม 2567 โดย sasipol rujirawongwan จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 มี.ค 67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพวิชาการงานวิจัยและการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวด้วย ChatGPT”  ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้ Generative AI และ ChatGPT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมากในการสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาทางวิชาการและทำให้มีการนำความรู้ไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนาโครงการต่าง ๆ

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ChatGPT เป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ, งานวิจัย, และการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งในกลุ่มสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งนี้มีมีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษา จำนวน 38 คน






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา