โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มีคำสั่งแต่งตั้งแต่งข้าราชการพลเรือน-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา มีคำสั่งแต่งตั้งแต่งข้าราชการพลเรือน-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 65/1 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.2/ว1984 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 27(10/2566) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย ได้แก่ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

และโอกาสเดียวกันนี้ได้แต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 8 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 27(10/2566) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ดังรายนามต่อไปนี้

1.ผศ.ดร.ศราวุธ พั้วป้อง ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

2.ดร.เชาวลีย์ ใจสุข ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาชีววิทยาประมง

3.ดร.สินเดิม ดีโต ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา