โลโก้เว็บไซต์ PROCEEDING CRCI 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

PROCEEDING CRCI 2023

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 10037 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 9 ประจำปี 2566

THE 9TH CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS

“...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

และการประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567

THE 7TH INVENTION INNOVATION CREATION CONTEST 2023

เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส

 

PROCEEDING CRCI 2023

เล่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

PROCEEDING CRCI 2023

เล่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ฉบับที่ 8 ประจำปี 2566

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

 

เผยแพร่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2566 

ทางเว็บไซต์การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ http://www.crci.rmutl.ac.th 

 

 

 


ที่มา : PROCEEDING CRCI 2023

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา