โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดทำคำขอสิ่่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ากาแฟดอยมูเซอ ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดทำคำขอสิ่่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ากาแฟดอยมูเซอ ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (6 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมการพิจารณาคำขอ การตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเภทเกษตรกรรม สินค้ากาแฟดอยมูเซอ ครั้งที่ 3 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ หน่วยงานทางวิชาการ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมหาวิทยาลัยในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้สรุปกระบวนการในการดำเนินงานตามกรอบโครงการที่ได้กำหนดไว้ และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ร่างคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และร่างแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากาแฟดอยมูเซอ เพื่อจะได้สรุปข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นคำขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา