โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (19 พ.ค. 66) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงานแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ โดยมีกิจกรรมการปฐมนิเทศ การประชุมผู้ปกครอง การตรวจสุขภาพนักศึกษา และกิจกรรมปรับพื้นให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม การบริหารจัดการด้านการเงิน และอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการเรียนการสอน และการปรับตัวก่อนที่จะเดินทางเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการต่อไป

การจัดการศึกษารูปแบบโรงแบบโรงเรียนในโรงงานในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยได้ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อทำความร่วมมือในการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงานภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับสถานประกอบการ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 27 คน โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภายนอกจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และนักศึกษาภายในที่เป็นพนักงานของบริษัท มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย
1. กลุ่มบริษัทเครื่องมือตัดไทย (TCTM) 
     1.1 บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด ที่ตั้ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
     1.2 บริษัท ดับบลิว พี.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ตั้ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
     1.3 บริษัท มาสเตอร์พีซ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
     1.4 บริษัท ทูลลิ่ง เอ็กแซ็กท์ จำกัด ที่ตั้ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทราปราการ
     1.5 บริษัท ซี.เค.อี.แอนด์ เอส. จำกัด ที่ตั้ง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
     1.6 บริษัท ไทยสินแสตนเลส จำกัด ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทราปราการ
     1.7 บริษัท จิตชัย เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักท์ จำกัด ที่ตั้ง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
     1.8 บริษัท เพาเวอร์ สแตนเลส สตีล จำกัด ที่ตั้ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. บริษัท เค.ดี.เค.ไอ. แอนด์ พาร์ท จำกัด ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
3. บริษัท เจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ตั้ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
4. บริษัท อุดมเดช ซัพพลาย จำกัด ที่ตั้ง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ เน้นการเรียน วิเคราะห์ปัญหา และการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับความรู้ทางเทคนิคหรือกระบวนการผลิตจริง เพื่อให้มีประสบการณ์ทั้งการทำงานและการเรียนรู้ เชื่อมโยงทักษะความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับความรู้ทางเทคนิคและอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้สถานประกอบการในสมาคมจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการผลิตกำลังคนทางเทคนิคให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

 

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา