โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมสารชีวภัณฑ์สำหรับเกษตรกรสมาชิกศูนย์ AIC จังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมสารชีวภัณฑ์สำหรับเกษตรกรสมาชิกศูนย์ AIC จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการการอบรมสารชีวภัณฑ์สำหรับเกษตรกรสมาชิกศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดตาก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลี  ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยสมาชิกศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดตาก และบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก

นอกจากนี้มีการอบรมการผลิตถ่านกราฟินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพโดยใช้เตาคู่แฝด โดยวิทยากรนายธันยวัฒน์ ธรรมปรีชา หัวหน้างานบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ พร้อมทั้งสาธิตการผลิต เริ่มตั้งแต่การเผาถ่านตลอดจนได้มาซึ่งปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา