โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1833 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก และทุนการศึกษาของนางศิริรัตน์ ปั้นคุ่ย

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปกติ โดยไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา
2. เป็นนักศึกษาระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จนเป็นอุปสรรคในการศึกษา
4. เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และไม่เคยประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
5. มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. ไม่อยู่ในระหว่างที่ได้รับทุนประเภทอื่น เว้นแต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับทุนนี้ด้วย

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษา
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายนักศึกษาหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลงาน/รางวัล จำนวน 1 ชุด
4. ใบแสดงผลการเรียน (พิมพ์จากระบบทะเบียนกลาง) จำนวน 1 ชุด

กำหนดการสมัครขอรับทุนการศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ งานกิจการนักศึกษา อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 โทรศัพท์ 055-515906ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา