โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีการบรรยายหัวข้อการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติตนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ความปลอดภัยในการทำงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ได้แนะนำนักศึกษาให้ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานรูปแบบ  สหกิจศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การปฏิบัติระหว่างฝึกงาน รวมถึงปัญหาและการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งมอบหนังสือส่งตัวนักศึกษาเพื่อรายงานตัวต่อสถานประกอบกิจการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา