โลโก้เว็บไซต์ เผยแพร่เอกสารรายงานกระบวนการจัดการความรู้ การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เผยแพร่เอกสารรายงานกระบวนการจัดการความรู้ การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกสอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน การศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-on) องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 "การจัดการความรู้ การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกสอน" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา