โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มิถุนายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201- (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงสุดแก่นักศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1134/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษา 1/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2564
2. นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์หรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อขอเข้ามาพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษาเพื่อเรียนออนไลน์ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
3. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและนักศึกษาตกค้างที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับดำเนินการในรายวิชาโครงงานในช่วง 2 เดือนแรก (14 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2564) ให้ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทำบันทึกผ่านตามสายงานเพื่อขออนุญาตผู้ช่วยอธิการบดีพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้เสนอภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 201- (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา