โลโก้เว็บไซต์ Sci-week 2020 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Sci-week 2020 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มีนาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 5575 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ซึ่งได้เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเดิมปี 2563 เป็นวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เป็นโดยพิธีเปิดกิจกรรมเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แรงบันดาลใจสู่การเป็น Youtuber" โดยนายทรงธรรม สิปปวัฒน์ (โจโฉ) ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ
3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4. การวาดภาพทางคอมพิวเตอร์
5. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ "เทคโนโลยีอาหาร"
6. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
7. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. Science show
9. การแข่งขันทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
10. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (IoTs)

วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และเพื่อให้เยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงได้เห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ไทย 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทรงศึกษาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทรงปฏิบัติการทดลอง ทรงสังเกตด้วยความวิริยะอุตสาหะ และทรงรวบรวมข้อมูลด้วยพระองค์เอง โดยพระองค์ได้ทรงพยากรณ์ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 และเห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของพสกนิกรชาวไทยและชาวโลก เมื่อปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตรงตามที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ ด้วยพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ ในปี พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงเป็นพลังบันดาลให้เยาวชนไทยมีใจรักและศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาทมากยิ่งขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา