โลโก้เว็บไซต์ สภานักศึกษาประชุมสมัยสามัญ ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สภานักศึกษาประชุมสมัยสามัญ ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1778 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) สภานักศึกษาเขตพื้นที่ตากจัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม มีคณาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในฐานะสมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งวาระการประชุมในวันนี้ประกอบด้วยการเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภานักศึกษาและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา การเลือกคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก การพิจารณากรอบและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมกำหนดการเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้มีวาระสำคัญ ได้แก่ การเลือกประธานสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้สมัครและได้รับการเลือกสรรให้เป็นประธานสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก ดังนี้
ประธานสภานักศึกษา ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ มนัสสา
รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1 ได้แก่ นายมารวย สิริวาโย
รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 2 ได้แก่ นายณาวี ทองดอนพุ่ม

โดยสภานักศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2552
2. เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา
3. ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
4. เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสโมสรนักศึกษา
5. เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพิจารณาเสนอแนะและหาทางแก้ไข
6. ร่วมกับสโมสรนักศึกษาหรือชมรมในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณของสโมสรนักศึกษาหรือชมรม
8. ยับยั้งการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสโมสรนักศึกษาหรือชมรม ซึ่งเห็นว่าขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบ หรือศีลธรรมจรรยา หรือนโยบายที่แถลงไว้
9. อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกสโมสรนักศึกษา หรือประธานชมรม และคณะกรรมการบริหารได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา