โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมครูเครือข่ายสเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการอบรมครูเครือข่ายสเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมคณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรับรู้และทำข้อตกลร่วมกัน เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์โครงการครูเครือข่ายสเต็มศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เขต 1 และวิทยาลัยเทคนิคตาก กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมทฤษฏีการเกิดเจล การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการแปรรูปกัมมีและแปรรูปเยลลี่พร้อมดื่ม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM ประกอบด้วย S=Science, T=Technology, E=Engineering, A=Art และ M=Mathematics เพื่อนำไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนให้แก่ครูในแต่ละสถานศึกษาในกิจกรรมต่อไป 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นพี่เลี้ยง พัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วยค่ายกิจกรรมและแนวทางการเรียนการสอนแบบ STEM และ STEAM เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงและตอบสนองความต้องการในด้านกำลังคนของประเทศ

ภาพ: ผศ.รุ่ง หมูล้อมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา