โลโก้เว็บไซต์ 2020-06-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2020-06-22

โครงการอบรมครูเครือข่ายสเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมคณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรับรู้และทำข้อตกลร่วมกัน เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์โครงการครูเครือข่ายสเต็มศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เขต 1 และวิทยาลัยเทคนิคตาก กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมทฤษฏีการเกิดเจล การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการแปรรูปกัมมีและแปรรูปเยลลี่พร้อมดื่ม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM ประกอบด้วย S=Science, T=Technology, E=Engineering, A... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดปฐมนิเทศออนไลน์ ห่างไกล COVID-19
จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการลดการแออัดและป้องกันการเสี่ยงการติดเชื้อของนักศึกษา โดยเนื้อหาการปฐมนิเทศประกอบด้วยการกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย การแนะนำความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ ได้แก่ การแนะนำข้อมูลด้านงานทะเบียน การวัดผล กิจการนักศึกษา และตอบข้อซักถามของนักศึกษา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา