โลโก้เว็บไซต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากร่วมประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนสอนของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ COVID-19 รับเปิดเทอม 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากร่วมประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนสอนของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ COVID-19 รับเปิดเทอม 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (1 มิ.ย. 63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ นายศุภภิมิตร เปารัก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาที่กำลังจะถึงนี้ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งประเด็นหารือประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน 2. การบริหารจัดการด้านอาคารเรียน/ห้องเรียน 3. การบริหารจัดการด้านหอพักนักศึกษา 4. การบริหารจัดการด้านโรงอาหาร เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นระหว่างนักศึกษาและบุคลากร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนด้านต่างๆ ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก และจะได้ร่วมกันป้องกันในระยะต่อไป แม้ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชนทุกฝ่าย สถานการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น แต่ยังไม่อาจไว้วางใจ ซึ่งอาจเกิดการแพร่พระบาดระลอกใหม่ได้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา