โลโก้เว็บไซต์

"คนดีศรีราชมงคลตาก" เฟ้นหานักศึกษาดีเด่น ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1015 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 กับโครงการ "คนดีศรีราชมงคลตาก" ด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย
3. ไม่จำกัดผลการเรียน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ด้านผู้นำนักศึกษา
     (1) เป็นคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาเขตพื้นที่ หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ หรือคณะกรรมการบริหารชมรม หรือคณะกรรมการบริหารชมรมคณะ
     (2) มีทักษะภาวะผู้นำ สามารถวางแผน จัดระบบงาน กำกับดูแล ดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ประจักษ์ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
     (3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
     (4) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการยอมรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสมาชิกในองค์กรนักศึกษา

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
     (1) มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างน่ายกย่องสรรเสริญ
     (2) มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ประหยัด รู้ประมาณตน
     (3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
     (4) บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

3. ด้านศิลปวัฒนธรรม
     (1) ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน หรือได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับมหาวิทยาลัยฯ หรือระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
     (2) ทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา ด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง ปรากฏผลงานเด่นชัด เป็นแบบอย่างได้

4. ด้านกีฬา หรือนันทนาการ
     (1) ได้รับเหรียญหรือรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยฯ หรือระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
     (2) ร่วมกิจกรรมกีฬา ศิลปะ หรือดนตรีอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ขยันฝึกซ้อม มีความรับผิดชอบสูง

5. ด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
     (1) ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรากฏผลงานเด่นชัด
     (2) กิจกรรมที่ดาเนินการต้องมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ หรือชุมชน หรือประเทศ

6. ด้านวิชาการ
     (1) ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน หรือได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลด้านวิชาการระดับมหาวิทยาลัยฯ หรือระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
     (2) ทำกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ปรากฏผลงานเด่นชัด

7. ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     (1) ทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรากฏผลงานเด่นชัด
     (2) เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี)

นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-515906 หรือ 083-2151366 (คุณจเร นะราชา) 

ดาวน์โหลด >> รายละเอียดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น "คนดีศรีราชมงคลตาก"

ดาวน์โหลด >>ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา