โลโก้เว็บไซต์ เปิดโรงฝึกงานพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดโรงฝึกงานพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ตุลาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าชมอาคารและโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งเขตพื้นที่ตากมีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม สำหรับการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4.0 และยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ช่างหล่อโลหะ หล่อพระพุทธรูปและศิลปกรรม อุตสาหกรรมอัติโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robotic) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบควบคุม PLC ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องจักรกลหนักและช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง โยธา อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น โจทย์วิจัยเด่น ได้แก่ การพัฒนากำลังและสถาบันความรู้สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4.0 และยานยนต์สมัยใหม่ ระเบียงเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมตะวันตก (WEC :west economic corridor)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา