โลโก้เว็บไซต์ มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยปี 2562 มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 8 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์จุฑามาศ พึ่งอ่อน อาจารย์ประจำสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2. ดร.พิศมัย สุภัทรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
3. ผศ.สุพรรัตน์ วัชระนฤมล อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจและอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
4. ผศ.อุทิน คุณาแจ่มจรัส อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจและอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. ผศ.ไพฑูรย์ อุดมเกตุ อาจารย์ประจำสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. นายคำรณ แก้วบุญช่วย พนักงานช่างปูน กองบริหารทรัพยากร
8. นายเลิศ ปั้นรูป พนักงานบริการ กองบริหารทรัพยากร

ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา