โลโก้เว็บไซต์ พัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนด้วยบริการเครื่องมือทดลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนด้วยบริการเครื่องมือทดลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 666 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการบริการฝึกใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4 มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 คน โดยเนื้อการอบรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พร้อมชุดทดลองสาธิต Smart Sense และให้นักเรียนได้ฝึกและทดลองปรากฏการทางฟิสิกส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาทางทฏษฎีที่นักศึกษาได้เรียนรู้มา ตลอดจนพัฒนาทักษะ ความชำนาญในการใช้ เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทดลองได้ ประกอบด้วย การทดลองการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น การทดลองหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก การหาค่าคงที่ของสปริง หาคลื่นนิ่งในเส้นเชือก การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ทดลองตัวต้านทานในวงจรอนุกรม-วงจรขนาน 

ปัจจุบันพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน และเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้การเรียนการสอนแบบ STEM Education โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น การจัดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ เข้าใจการใช้เครื่องมือ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือในการทำการทดลองเบื้องต้นทางฟิสิกส์ได้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคตได้อีกด้วย

ภาพ: ไพพันธุ์ สุวรรณเศรษฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา