โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ บ้านหมอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำนวน 80 คน โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยได้ทำแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัย จะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงลึกเพื่อ ซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย ได้รับความรู้ เข้าใจบริบท สิ่งแวดล้อม ปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อวางเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย นอกจากนี้จะได้ศึกษาและทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบัน และหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา