โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills) มีคณาจารย์ นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคตาก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สถานประกอบการ ร่วมทำกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ความสำคัญของการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือตามมาตรฐานคุณวิชาชีพ ฯลฯ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯและสถานประกอบการ พัฒนาความต้องการของทักษะในยุคปัจจุบัน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานทักษะทางด้านอาชีพ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้งานบัณฑิตในอนาคต รวมทั้งพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาเครือข่ายให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตรรษที่ 21 (21th Century Skills) และนำทักษะความรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนและสร้างความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา