โลโก้เว็บไซต์ ถอดองค์ความรู้การใช้ชีวิตผู้เกษียณอายุราชการสำหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรนำไปปรับใช้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ถอดองค์ความรู้การใช้ชีวิตผู้เกษียณอายุราชการสำหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรนำไปปรับใช้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "การถอดองค์ความรู้กระบวนการทำงานหรือการใช้ชีวิต สำหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรนำไปปรับใช้" โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์อาวุโส ผศ.จรัส ดิษฐ์แก้ว อาจารย์ลักขณา ปรียางกูร อาจารย์จุรีรัตน์ คำนวนสิน มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ชีวิตให้แก่บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา