โลโก้เว็บไซต์ เสวนาการจัดทำหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เสวนาการจัดทำหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในนามฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการเสวนา โดยเนื้อหาการเสวนาประกอบด้วยทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาของประเทศไทย และการจัดทำหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและโครงการหลักสูตร รวมทั้งการคิดหน่วยกิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถานประกอบกิจการ และการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเทคนิค โดยวิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการเสวนาร่วมกับสถานประกอบการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณะทำงาน คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ทราบแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหารายวิชาที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล และแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีคณะทำงานโครงการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์จากพื้นที่ตาก เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก น่าน คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือเป็นก้าวหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อันจะนำไปสู่เป้าหมายที่มีคุณภาพของมหาวิทยาฯ ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา